BIJBELSE MEDITATIES

B i j b e l m e d i t a t i e s

Jakobsworsteling

Roeping van Samuël

Elia in de stilte

De Heer is mijn herder

Simeon en Jezus

Roeping eerste discipelen

Geen zorgen voor morgen

Roeping van Simon Petrus

Bidden in je binnenkamer

Intocht in Jeruzalem

Laatste Avondmaal

Uw wil geschiede

Hemelvaart & Pinksteren