M e d i t e r e n   m e t . . .

De cirkel van Dorotheüs

Dorotheüs van Gaza is een woestijnvader uit de 6e eeuw na Christus. Hij hoorde bij de eerste monniken die de afzondering van de woestijn zochten om daar hun ziel te leren kennen. Hij kwam uit een rijke familie en was zo verslingerd aan lezen dat hij zijn bibliotheek naar het klooster meebracht. Zijn verlangen naar contemplatie werd door zijn leraren met opzet getemperd. Daarom kreeg hij als opdracht een ziekenhuis te bouwen voor zieke en oude monniken. Deze ervaring leidde ertoe dat hij langzaam maar zeker zijn eigendommen, zijn boeken en zijn rijke kleding achterliet. In het ‘gewone’ leven als hoofd van dit ziekenhuis vond hij de contemplatie waarnaar hij verlangde. Hij leerde er dat wie God, de Ene, liefheeft zijn naaste lief heeft. Maar ook omgekeerd: als je je naaste liefhebt, dan heb je de onkenbare, God lief.

De cirkel van Dorotheüs is een meditatie waarbij je persoonlijke ervaring voorop staat. Ik heb deze eenvoudige, maar krachtige oefening geleerd van een Benedictijnse abt. Ter voorbereiding: Het is fijn om de meditatie zittend te beginnen. Je hebt verder alleen een brandende kaars of waxinelichtje nodig.

Deze meditatie is ingesproken door Joyce Lakwijk. Zij begeleidt predikanten en geestelijk verzorgers in intervisie ‘Monastieke waarden in leven en werk’ en maakt daarbij gebruik van Lectio Divina. Daarnaast begeleidt zij mensen in retraites en coaching met mindful lichaamswerk, meditatie, stilte en expressie. www.joycelakwijk.nl

Ignatius van Loyola

Ignatius van Loyola (1491-1556) is de stichter van de jezuïeten. Zijn boek “De Geestelijke Oefeningen ligt aan de oorsprong van de ignatiaanse spiritualiteit. Talloze mensen uit de verschillende christelijke kerken laten zich door deze spiritualiteit inspireren voor hun geloofsleven. Centraal erin staat de onderscheiding van de geesten. Het gaat erom om Gods aanwezigheid te leren onderscheiden in het gewone leven, wat je ook doet. Ignatiaanse onderscheiding nodigt je uit te luisteren naar je biddende hart om daarin Gods stem op het spoor te komen.

De Geestelijke Oefeningen bieden een voltijds gebedstraject aan van 30 dagen, in stilte. Het grootste deel van dit gebed is bijbels gebed. De tekst die we nu gaan horen is de openingstekst van dit traject. Het schets de basishouding van de christen ten aanzien van God en het leven.

Deze meditatie is ingesproken door Nikolaas Sintobin sj, jezuïet in de Amsterdamse Krijtbergkerk en werkzaam als internetpastor. Hij is afkomstig uit Vlaanderen en is gespecialiseerd in Ignatiaanse spiritualiteit en pedagogie.

Rikko Voorberg

Rikko Voorberg (1980) is theoloog en richtte PopUpKerken op in Amsterdam en daarbuiten. Hij is dominee en activist. Hij zet zich onder andere in voor vluchtelingen in Amsterdam en is nauw betrokken bij het initiatief We gaan ze halen, een actiegroep die kritisch reageert op het Nederlandse vluchtelingenbeleid, dat zich niet aan de internationale afspraken zou houden. Voorberg is regelmatig te gast als commentator op radio en televisie en werd in 2013 en 2017 genomineerd voor de titel Theoloog van het jaar. Op het online magazine Lazarus onderhoudt Voorberg sinds medio 2016 elke (werkdag)ochtend een meditatie, live ingesproken. Deze tekst komt uit een van die meditaties, Een generatie tafelbloemen, en staat in de bundel Lazarus staat op (2017). Waar hij schrijft over ‘onze generatie’ doelt hij op de huidige generatie dertigers.

Deze meditatie is ingesproken door Emma Rijks, predikant in Twello.

Benedictus

Benedictus van Nursia trok zich rond het jaar 500 terug in de eenzaamheid om als kluizenaar te leven bij Subiaco. Hij krijgt daar volgelingen en sticht een twaalftal kleine communiteiten. Later gaat hij naar Monte Cassino en sticht daar een grotere gemeenschap van monniken. Hun doel is in de stilte God te zoeken en te verheerlijken. Daarvoor is een persoonlijk leerproces nodig om steeds meer naar Gods bedoeling te gaan leven. Ten dienste van deze leerschool voor de dienst van God schrijft Benedictus tussen 540 en 560 zijn Regel voor Monniken. Voor de meditatie kiezen wij daaruit één van de laatste hoofdstukken, hoofdstuk 72, over de goede ijver die monniken moet bezielen.

Deze meditatie is ingesproken door broeder Johan te Velde, monnik in de Benedictijner Willibrordsabdij in Doetinchem.

Franciscus

Franciscus van Assisi leefde van 1182-1226. Zijn leven maakte op zijn tijdgenoten toen en op velen die er later van hoorden, tot nu toe, zo veel indruk, vanwege zijn radicale navolging van Jezus Christus. Geïnspireerd door het verhaal van de rijke jongeling liet Franciscus wél alles achterliet om de weg van het evangelie te gaan:
Hij was de vriend van de mensen aan de rand, de verstotenen, de melaatsen.
Hij leefde dichtbij de natuur en hij sprak met de dieren en de elementen alsof het zijn broeders en zusters waren.
Zijn leven was één grote lofzang aan God.

Franciscus werd niet bepaald als heilige geboren. Dat nam niet weg dat hij het door zijn omkering wel geworden is.

Heiligen hebben een verleden nodig
    en zondaars een toekomst.

De eerste meditatie is een lofzang die volgens de overlevering van broeder Leo door Franciscus, met eigen hand op perkament is geschreven, nadat hij op de Vernaberg een visioen heeft gehad en de stigmata had ontvangen. (Bron: Een man uit het dal van Spoleto, Franciscus tussen zijn tijdgenoten geschreven door Helene Nolthenius).
Deze meditatie wordt gelezen door Corina Terlouw, auteur van het boek Mijn verhaal met Franciscus.

De volgende meditatie leest het aan hem toegeschreven “Maak mij een werktuig van uw vrede”

Saint Patrick

St. Patrick leefde in de vijfde eeuw. Hij werd geboren in Engeland maar werd als slaaf verkocht, waardoor hij in Ierland terecht kwam. Daar kwam hij tot geloof in Christus.
Toen hij eenmaal vrij man was geworden ging hij rond om het evangelie te verkondigen.
Van hem is deze zegen die we elkaar nog steeds toewensen.

Augustinus

Aurelius Augustinus woonde in Noord Afrika. Aanvankelijk was hij filosoof, op zoek naar de zuivere waarheid die hij vond in het manicheïsme. Echter, na een persoonlijke crisis en een bijzondere Godservaring bekeerde hij zich tot het christendom. Augustinus beschreef zijn bekering in zijn autobiografische Confessiones (Belijdenissen). Vanaf 41-jarige leeftijd was hij bisschop van Hippo. Hij bleef dat totaan zijn dood.

De tekst van deze meditatie is het begin van de Confessiones. Het boek, een soort autobiografie, is geschreven als één lang gebed tot God. Het dateert van omstreeks het jaar 395.

Deze meditatie is ingesproken door Adriaan van Oosten, liefhebber van het werk van Augustinus.